Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
Tibetaanse 19e Eeuwse Bronzen Syamantara.W.185

Tibetaanse TshaTsha,
19e / 20e Eeuw.W.187

Tibetaanse TshaTsha.
19e / 20e Eeuw.W.188

Antieke Tibetaanse Ko-lder.V E R K O C H T

Nepalese Bronzen Sculptuur van Vishnu.W.184

Bhutanese Verguld Koperen Figuur Van Vajrasattva.V E R K O C H T

Antieke 19e Eeuwse Tibetaanse Mala.
19e Eeuw.W.193

Een Paar 19e Eeuwse Tibetaanse Oorbellen.V E R K O C H T

Een Paar Antieke Tibetaanse Oorbellen.W.177

Tibetaanse Roodkoperen Theepot.W.167

Tibetaans Zilveren en Roodkoperen Inktpot.W.219

19e Eeuwse Mongoolse Damaru of Handtrommel.W. 165

Tibetaanse Damaru of Handtrommel.W.192

Tibetaans Zilveren Gau Box.W.218

Tibetaans Zilveren Gau Box Hanger.W.217

Antieke Tibetaanse Gau Box.W.171

Tibetaanse Gau Box.V E R K O C H T

Tibetaanse Gau Box.W.173

Tibetaanse Zilveren Gau Box.V E R K O C H T

Tibetaans Zilveren Lepel met Turkois.W.196

Tibetaans Zilveren Lepel met Turkois.W.197

Tibetaans Zilveren Lepel met Bloedkoraal.W.198

Tibetaans Zilveren Medicijnlepel met Bloedkoraal.V E R K O C H T

1 2 3 4 5 6 7 Next >>