Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 Next >>
Geelkoperen Wandblaker

Nieuw : 3 Juli

V E R K O C H T

Messing Kandelaar.
Engeland,
circa 1700.B.178

Stel 18e Eeuwse Louis XIV Kandelaartjes.B.078

Nederlandse 18e eeuwse L.XIV Kandelaar.B.032

Spaanse18e Eeuwse L.XIV kandelaar.B.111

Spaanse 18e Eeuwse L.XIV Kandelaar.B.182

Engelse Geelkoperen Kandelaar.
Georg II,
circa 1750.B.234

Bronzen Kandelaar.
Engeland, Georg III,
circa 1780.V E R K O C H T

Bronzen Kandelaar.
Engeland, Georg III,
circa 1780.B.233

Duits Geelkoper Weverslampje.B.448

Duits Koper Weverslampje.B.449

Geel- en Roodkoperen Olielamp
Nederland,
circa 1800.V E R K O C H T

Nederlandse Rood- & Geelkoperen Empire Wandarm.B.073

Stel Bronzen Kandelaars.
Engeland, circa 1820.B.231

18e Eeuwse Geelkoperen Steelblaker.B.242

Nederlandse Ronde Blaker,B.459

Nederlandse Ovale Messing Blaker.B.079

Nederlandse Ovale Messing Blaker.B.080

Nederlandse Ovale Messing BlakerB.241

Steelblaker.
Spanje,
circa 1800.B.244

Spaanse Messing Steelblaker.
circa 1850.B.245

Spaanse Messing Steelblaker.
Eind 19e eeuw.B.246

Spaanse 19e Eeuwse Geelkoperen Steelblaker.B.247

Spaans 19e Eeuws Geelkoper Blakertje.B.101

Spaans 19e Eeuws Geelkoper Steelblakertje.B.102

Spaans 19e Eeuws Geelkoper BlakertjeB.248

Stel Engelse 19e Eeuwse Geelkoperen Kandelaars.B.200

1 2 3 4 5 6 Next >>