Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6
Spaanse Messing Steelblaker.
circa 1850.B.245

Spaanse Messing Steelblaker.
Eind 19e eeuw.B.246

Spaanse 19e Eeuwse Geelkoperen Steelblaker.B.247

Spaans 19e Eeuws Geelkoper Blakertje.B.101

Spaans 19e Eeuws Geelkoper Steelblakertje.B.102

Spaans 19e Eeuws Geelkoper BlakertjeB.248

Stel Engelse 19e Eeuwse Geelkoperen Kandelaars.B.200

1 2 3 4 5 6