Mathieu Hart
1 2 3 Next >>
Hollandse Twaalf Arms Bolkroon.B.029

Hollandse Zes Arms Bolkroon.V E R K O C H T

Kristallen Stijl Louis XVI Zakkroon..
19e Eeuw.B.067

19e Eeuwse Stijl Louis XV Kristallen Zakkroon.B.068

Een 19e Eeuwse Stijl Empire Kristallen Zakkroon.B.069

Kristallen Kroon.
Stijl Empire.
19e Eeuw.B.070

Hollandse Vier Arms Wandkroontje.
Circa 1890.B.025

Hollandse Vier Arms Wandkroontje.
Circa 1890.B.026

Set van Twee Vier Arms Bolkroontjes met Wandhaken.B.028

Stel Geelkoperen Tweelichts Wandarmen.
Nederland,
circa 1925.V E R K O C H T

Stel Geelkoperen Tweelichts Wandarmen.
Nederland,
circa 1900.V E R K O C H T

Geelkoperen Drielichts Wandarm.
Nederland,
circa 1900.B.187

1 2 3 Next >>