Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 Next >>
Eikenhouten Linnenkist.
Nederland,
midden 17e Eeuw.V E R K O C H T

Eikenhouten Balpoottafel.
Nederland,
midden 17e Eeuw.W.018

Zeeuwse Kast.
Nederland,
17e Eeuw.W.013

Een Palissander- en Ebbenhouten Kussenkast.
Nederland,
circa 1670.W.028

Gelderse Kussenkast.
Nederland,
circa 1700.W.021

Wortelnoten Kabinet op Stand.
William & Mary
Nederland, circa 1700.V E R K O C H T

Eikenhouten Kist .
Engeland,
circa 1700.V E R K O C H T

Eiken Kannenstock.
Duitsland,
circa 1750.W.014

Eikenhouten Kabinet.
Nederland,
circa 1750.W.045

18e Eeuws Mahoniehouten Kabinet.W.290

1 2 3 4 5 6 Next >>