Mathieu Hart
1 2 3 4 5 Next >>
Antieke Tinnen Centiliter Maat
G. BOOT - Ned Vingh
Amsterdam - 1821V E R K O C H T

Antieke Tinnen 2 Centiliter Maat
G. BOOT - Dubb Vingh
Amsterdam - 1821V E R K O C H T

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat.
Van LINGEN
Amsterdam - 1854.

Nieuw : 23 September

B.622

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat.
J.C. MULDER
Amsterdam - 1872.B.225

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat.
Van LEEUWEN van CAMP
Eindhoven - 1884.

Nieuw : 23 September

B.621

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat.
J.N.MEEUWS
Den Haag - 1894.

Nieuw : 23 September

B.617

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat.
H. KAMPHOF
Zwolle - 1894.

Nieuw : 23 September

B.618

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat.
H. KAMPHOF
Zwolle - 1895.

Nieuw : 23 September

B.619

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat
J.C. HEMPENIUS
Leeuwarden - 1896B.552

Antieke Tinnen 1/2 Deciliter Maat.
J. KAMPHOF
Zwolle - 1906.B.385

1 2 3 4 5 Next >>