Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
Twee Empire Tinnen Strooiers.
Nederland,
Circa 1820.B.297

Tinnen Strooier.
Nederland,
Circa 1800.B.298

Tinnen 19e Eeuwse Strooier.

Nieuw : 8 December

B.657

Tinnen 19e Eeuwse StrooierB.658

Tinnen 19e Eeuwse Kandelaar.B.288

Tinnen 18e Eeuwse Brandewijnkom.B.128

Tinnen Brandewijnkom.
KAMPHOF - ZWOLLE
Circa 1890.B.316

Tinnen 19e Eeuwse Brandewijnkom.B.389

19e Eeuws Houten Lepelrek met 12 Tinnen Lepels.W.328

19e Eeuws Houten Lepelrek met Tinnen Lepels.V E R K O C H T

Tinnen PollepelB.653

Tinnen 19e Eeuws Wijwaterbakje.B.660

Tinnen 19e Eeuws Wijwaterbakje.B.661

1 2 3 4 5 6 7 Next >>