Mathieu Hart
1 2 3 Next >>
A Dutch Brass Tobaccobox.
Circa 1740.B.162

A Dutch Brass HOLM Tobaccobox.
PIETER HOLM.
Anno 1729.S O L D

A Dutch Brass & Copper Tobaccobox.
Circa 1725.B.164

A Dutch Copper Tobaccobox.
Circa 1720.B.165

Brass Tobaccobox
The Netherlands,
circa 1780.B.166

A Dutch Brass and Copper Tobaccobox.
The Netherlands,
circa 1740.B.167

A Dutch Brass Tobaccobox.
About 1740.B.168

A Dutch Copper Tobaccobox.
Circa 1720.B.169

Brass & Copper Tobaccobox.
The Netherlands,
circa 1720.S O L D

A Dutch Brass Tobaccobox.
The Netherlands,
circa 1750.S O L D

A Dutch Brass Tobaccobox.
Circa 1700.S O L D

1 2 3 Next >>