Mathieu Hart
1 2 3 4 5 6 7 Next >>
2 Dutch Flagons,
Breda & Eindhoven.
Circa 1800.B.120

Dutch Pewter Flagon.
The Netherlands,
about 1820.B.122

A Dutch Petwter Flagon.
F. DE LEEUW
Brussel, circa 1800.B.123

A Dutch Petwter Flagon.
circa 1800.B. 129

A Dutch Petwter Flagon.
Antwerpen,
circa 1800.B.124

A Belgium 19th Century Pewter Flagon.B.082

A Belgium Miniature Pewter Flagon.
DE KEGHEL.
Gent, circa 1860.B.328

Large Dutch Flagon.
Circa 1800.B.125

A Dutch Pewter Flagon.
N. DESCHAMP - LIEGE
Circa 1820.B.091

A Dutch Late 18th Century Measure.S O L D

A Dutch Hot-water Bottle.
Mid 19th century.B.130

A Dutch Pewter Hot-water Bottle.
19th Century.B.394

A Rare Dutch 19th Century Girls Toy Pewter Flask.B.393

Dutch 19th Century Pewter Hot Water Container.S O L D

A Dutch Pewter Warm Water Bottle.S O L D

A Dutch 18th Century Pewter Buttercup.B.299

A Dutch Pewter Hosts - cup.
Circa 1800.B.084

A Dutch Pewter Plate.
Circa 1780.B.293

A Dutch Pewter Plate.
Circa 1790.B.291

An 18th Century Dutch Pewter Plate.
Antwerpen.B.142

1 2 3 4 5 6 7 Next >>