Mathieu Hart
1 2
A DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY CANDLEHOLDER
1924.M.102

A DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY VASE
1922.S O L D

A DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY VASE.
1923.M.104

A DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY VASE .
Circa 1930.M.105

A DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY VASE.
Circa 1928.S O L D

A DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY BOWL
1918M.107

A DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY BOWL.
1924.M.109

A LARGE DUTCH GOUDA PLATEEL POTTERY BOWL
1921.M.110

1 2